Obchodní podmínky

Nünning-Nábytek TEAK SHOP

 1. Obecná ustanovení

  Uvedené obchodní podmínky se týkají práv a povinností mezi společností Lenka Nunning – Nábytek, IČO 75924641, provozující internetové stránky www.teak-shop.cz, (dále jen „prodávající") na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Kupující je obeznámen těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými se seznámil při uzavírání kupní smlouvy na webových stránkách www.teak-shop.cz, kde s nimi v případě uzavření kupní smlouvy vyslovil souhlas. Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), popř. Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
 2. Uzavření  kupní  smlouvy

  1. Kupní smlouva při nákupu v e-shopu www.teak-shop.cz se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. O přijetí objednávky je prodávající  povinen informovat kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  Prodávající  musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Povinnost potvrzení objednávky je nutná i v případě vyprodání zásob.
  2. V případě změny objednávky, tzn. kupní smlouvy ze strany kupujícího po potvrzení objednávky prodávajícím, je tato změna možná pouze po vzájemné dohodě obou stran.
 3. Kupní cena

  1. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží a jsou uvedeny vždy včetně příslušného DPH. V případě písemné cenové nabídky je kalkulace platná 14 dní od data odeslání nabídky, pokud nebylo uvedeno jinak.
  2. V případě objednávky zboží včetně dopravy zboží na místo určené kupujícím, je cena dopravného kalkulována vždy dle konkrétní objednávky a její výše je závislá na způsobu přepravy, objemu poptávaného zboží a adresy místa doručení. Ceník přepravného uvedený na www.teak-shop.cz se týká doručování zboží na území ČR a SR. Dopravné zahrnuje nakládku i vykládku zboží na místo určení. Údaje o výši dopravného si kupující zjišťuje již před odesláním závazné objednávky na uvedeném e-shopu. Cena přepravy zboží je pak součástí konečné ceny v objednávce.
  3. Kupní cenu zboží zakoupeného na www.teak-shop.cz uhradí kupující za objednané zboží níže uvedeným způsobem:
   1. Bezhotovostním stykem, tzn. platba bankovním převodem na účet prodávajícího s následným odesláním zakoupeného a uhrazeného zboží. Platbu provede kupující na základě daňového dokladu, vystaveného prodávajícím a doručeného kupujícímu elektronickou poštou.  Kupující je povinen uhradit platbu dle příslušného variabilního symbolu a dle lhůty splatnosti uvedené na daňovém dokladu. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti.
   2. Dobírkou, tzn. platba v hotovosti pracovníkovi příslušné dopravní společnosti v okamžiku předávání zboží na adrese uvedené v objednávce jako adresa doručovací. Cenu za dopravu zboží hradí kupující, viz čl.II, odst.2.
   3. Platbou v hotovosti prodávajícímu na adrese skladových prostor prodávajícího v případě nabytí zboží osobním odběrem zboží. Osobní odběr objednaného zboží není zpoplatněn.
  4. U objednávek zboží se zvláštní specifikací požadavků kupujícího je prodávající oprávněn  vyžádat od kupujícího zálohu ve výši 30% z celkové kupní ceny, popř. ve vzájemně dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje souhlas prodávajícímu o poskytnutí zálohové platby spadající do okruhu zboží definovaných v § 12 odst.. 5 zákona č.. 108/2000 Sb o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy.
  5. Splnění podmínky zaplacení zboží se rozumí dokazatelné připsání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu doručeném kupujícímu. V případě platby na dobírku je to okamžik předání kupní ceny v hotovosti příslušné dopravní společnosti při přebírání zboží kupujícím. V případě osobního odběru na adrese prodávajícího je to okamžik předání kupní ceny v hotovosti prodávajícímu.
 4. Dodací podmínky

  1. Prodávající je povinen splnit závaznou objednávku kupujícího a dodat zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu, případně zajistit dopravu zboží. Prodávající je dále povinen předat či zaslat doklad nezbytný k převzetí zboží. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
  2. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje následným způsobem:
   1. Osobním odběrem zboží na adrese skladových prostor prodávajícího.
   2. Zasláním zboží dopravní společností na adresu uvedenou v objednávce jako adresa doručovací  na dobírku nebo popř. po úhradě kupní ceny bezhotovostním stykem.
  3. Převzetí objednaného zboží osobním odběrem i doručením zboží dopravní společností se uskuteční pouze v pracovní dny.
  4. Zboží vyexpedované ze skladových prostor prodávajícího je vždy opatřeno ochrannými obaly, tzn. příslušnými kartony, popř. ochrannou fólií. Zboží je vždy, bez vyjímky předáno v takovém stavu, aby nedošlo k poškození zboží. V případě osobního převzetí zboží kupujícím u prodávajícího stvrzuje kupující tuto skutečnost obdržením příjmového pokladního dokladu na základě platby v hotovosti za předávané zboží, popř. podpisem předávacího protokolu.
  5. Kupující je povinen převzít objednané zboží, uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů spojených na doručení zboží. V případě nepřevzetí zboží odeslaného prostřednictvím dopravní společnosti na základě uzavřené odeslané a potvrzené objednávky z jiných než zákonných důvodů nebo v případě nutnosti opakování dodávky z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů, tzn. náhradu za vzniklé škody, především náklady za uskladnění zboží, která je stanovena dle platných právních předpisů a dále náklady na zajištění opakované dopravy. Skladné může být kupujícímu účtováno i v případě osobního odběru zboží, kdy kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v závazné akceptaci objednávky.
   6. Kupující je povinen zkontrolovat zboží i jeho obal v okamžiku převzetí zboží. V případě, že zboží nebo obal zboží budou mechanicky poškozeny, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit přítomnému kurýrovi dopravní společnosti. V takovém případě vyhotoví dopravce záznam o poškození zboží, popř. obalu  a kupující správnost záznamu potvrdí svým podpisem. Na základě takového záznamu může následně kupující požadovat od prodávajícího nápravu věci, tj. poskytnout odstranění vady zboží nebo slevu na zboží nebo dodat kupujícímu nové zboží.  Stejným způsobem kupující jedná i v případě obdržení neúplné nebo nesprávné zásilky.
  6. Náklady spojené s případnou montáží zboží, vybalením zboží z ochranných obalů, popř. odvozem a likvidací obalů nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží ani v ceně dopravného.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Uzavřenou kupní smlouvu je možné na základě dohody obou stran kdykoliv zrušit a to pouze písemnou formou zahrnující i elektronickou poštu. Dohoda musí obsahovat akceptaci zrušení kupní smlouvy obou stran a dále dojednání podmínek zrušení smlouvy.
  2. V případě prodlení prodávajícího s plněním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní svůj závazek ani v přiměřené dodatečné lhůtě.
  3. V případě uzavření kupní smlouvy na základě internetového obchodu, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu dle ust.. § 12 odst.. 1 zákona č.. 108/2000 Sb a to do 14 dnů od převzetí předmětného zboží a na základě písemného doručení požadavku odstoupení od smlouvy do zákonem daných 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré náklady na dopravu předaného zboží hradí kupující, který  osobně na své vlastní náklady doručí nebo zajistí doručení zboží na adresu prodávajícího a to po předchozí dohodě elektronickou poštou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupující zboží v původním stavu, včetně původního obalu, nepoškozené, nepoužité, včetně příslušenství a faktury k předmětnému zboží. Obaly zboží musí splňovat svoji funkci tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží během přepravy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené přepravcem při vrácení zboží. V případě nedodržení výše uvedených podmínek odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, konkrétně v případě poškození nebo použití zboží, nedodání zboží v původním stavu a obalu nemá nárok na vrácení plné kupní ceny vráceného zboží. Prodávající má tak nárok na náhradu způsobené škody. Nárokovanou finanční výši na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku. Kupní cena bude vrácena kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet uvedený kupujícím.
 6. Odpovědnost za vady

  1. Prodávající neodpovídá za vady a poškození vzniklé běžným používáním zboží, mechanickým poškozením apod.
 7. Záruční podmínky

  1. Zákonná záruční lhůta činí 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
  2. V rámci záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění udané vady. V takovém případě je kupující povinen kontaktovat prodávajícího elektronickou poštou a písemně definovat druh a rozsah vady na zboží. Poté je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího o možnostech řešení reklamace jako např. výměnou zboží, vrácením kupní ceny, poskytnutím slevy na zboží, apod. V případě nutnosti prodávajícího převzít zboží od kupujícího k odstranění udané vady, je kupující povinen doručit zboží na adresu prodávajícího. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit nebo je příčinou nemožného řádného užívání věci, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
  3. Reklamace se vyřizuje bezodkladně, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od písemného přijetí reklamace. Tato lhůta platí v případě, že se prodávající a kupující nedohodnou na jiném termínu.
  4. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na prodávajícího v níže uvedených případech.
   • Pokud kupující v době akceptace objednávky věděl o vadě na zboží, byl na ni prodávajícím upozorněn, popř. provedl objednávku zboží s definovanou vadou.
   • Pokud kupující nesdělil viditelné vady na zboží prodávajícímu, resp. dodávajícímu kurýrovi  při převzetí zboží.
   • Po uplynutí záruční lhůty.
   • V případě mechanického poškození povrchové úpravy zanedbáním pravidelné péče a údržby zboží definované v sekci "Péče o hliníkový nábytek".
   • V případě neodborného zacházení se zbožím, nesprávné montáže či údržby, dále v případě nadměrného nestandardního zatížení.
   • V případě barevných změn šroubení, která u nábytků dodaných do exteriérových prostor můžou měnit vlivem povětrnostních vlivů barvu bez vlivu na funkčnost sortimentu.
   • V případě poškození při vlastní dopravě zboží nebo dopravy zvolené dle vlastního výběru kupujícím.
   • V případě poškození zboží vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.
   • V případě zásahu do zboží k tomu neoprávněné osoby.
 8. Ochrana osobních údajů

  1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, a Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Detailní informace o naší politice nakládání s osobními údaji naleznete na samostatné stránce Ochrana osobních údajů.